РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ДІЙ З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА НА 2019 РІК

РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ДІЙ З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА НА 2019 РІК

ДО РОКУ ДИТИНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Створення необхідних умов для всебічного розвитку особистості дитини, реалізації та захисту її прав і свободпріоритетні завдання демократичної та правової держави.

З метою побудови сучасної національної системи охорони дитинства в Україні, було ратифіковано низку міжнародних документів, прийнято спеціальні закони та інші нормативно-правові акти; вивчається та застосовується кращий досвід розвинутих країн світу з питань забезпечення прав дітей  та охорони дитинства.

Проте наявність законодавчої бази не означає ефективність реалізації положень вітчизняного законодавства.

Аналіз практики діяльності дитячого омбудсмена та звернень громадян свідчить про:

численні факти порушень прав дітей (насилля на дітьми, цькування (булінг), порушення їхніх житлових і майнових прав);

зростаючу потребу в правовому захисті дітей соціально вразливих категорій: дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; дітей з багатодітних та малозабезпечених родин, неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом; дітей з категорії внутрішньо переміщених осіб, дітей, батьки яких загинули або стали непрацездатними внаслідок участі в АТО (ООС), дітей з особливими потребами, дітей, які знаходяться або побували в зоні військового конфлікту;

необхідність посилення уваги до питань надання якісних освітніх, медичних, правових, соціальних послуг дітям і сім’ям з дітьми.

З огляду на те, що актуальними питаннями, які потребують вирішення, залишаються питання забезпечення конституційних прав дітей та захисту їхніх інтересів, у Київській області 2019 рік оголошено Роком Дитини.

Мета проведення Року Дитини – створити на Київщині простір щасливого дитинства, вільний від дискримінації за будь-якими ознаками; простір для творчого й особистісного розвитку юних мешканців області, безпечне соціальне середовище, де захищені всі права і свободи дітей, враховуються  їхні особливості, здібності, нахили і потреби.

Ця мета може бути досягнута шляхом спільних скоординованих дій  органів державної влади і місцевого самоврядування, громадськості та соціальних інституцій. Тому основним механізмомдосягнення поставленої мети має стати Стратегія дій з охорони дитинства на 2019 рік (далі – Стратегія).

Стратегія базується на принципах:

 • дитиноцентризму;
 • гуманізму;
 • демократизму;
 • толерантності;
 • безпеки і благополуччя дитини;
 • поваги до прав і свобод, честі та гідності дитини і людини;
 • відповідальності, прозорості та публічності прийняття та виконання управлінських рішень;
 • державно-громадського управління, державно-громадського та державно-приватного партнерства

.

Мета Стратегії

Визначення пріоритетів регіональної політики в частині охорони дитинства та забезпечення умов для всебічного розвитку дитини, додержання її конституційних прав на освіту, медицину, соціальний і правовий захист.

Пріоритетні напрями та завдання Стратегії Партнерство в ім’я дитини.

Співпраця органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, регіональних служб, установ, закладів, громадських інституцій з питань забезпечення прав дітей та підтримки сімей з  дітьми.

Завдання:

 • Створити регіональну міжгалузеву координаційну раду з питань охорони дитинства.
 • Розробити територіальні (в районах, містах, ОТГ) плани заходів щодо реалізації Стратегії за всіма напрямами із залученням державних установ та неурядових організацій.
 • Забезпечити додержання чинного законодавства щодо забезпечення  житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та захисту їхніх майнових прав.
 • Сприяти залученню інвестицій для проведення заходів, спрямованих на захист прав дитини  та її безпеку.
 • Провести моніторинг ефективності спільних дій з охорони дитинства.

Реформування системи інституційного догляду та виховання дитини

Завдання:

Забезпечити трансформацію інтернатних закладів та їх реорганізацію відповідно до Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки;

Забезпечити прийняття рішень в інтересах дитини всіма суб’єктами захисту її прав.

Розвивати мережу закладів, які надають освітні, медичні, соціальні, реабілітаційні послуги дітям на рівні територіальної громади з урахуванням її фінансових можливостей і потреб дітей;

Надавати адресну допомогу сім’ям з дітьми, виявляти сім’ї з дітьми, які перебувають на ранніх етапах вразливості

Забезпечувати розвиток інституту наставництва як індивідуальної форми підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Забезпечувати реінтеграцію дітей  з інтернатних закладів.

Розбудова регіональної системи інклюзивного навчання

Завдання:

Розвивати мережу інклюзивно-ресурсних центрів в об’єднаних територіальних громадах та розширити перелік корекційно-розвиткових послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

Забезпечити архітектурну доступність будівель, приміщень закладів, установ, органів місцевого самоврядування, регіональних служб, громадських організацій на  принципах  універсального дизайну та розумного пристосування.

Забезпечити  розширення мережі мобільних інклюзивно-ресурсних центрів.

Продовжити створення медіатек, ресурсних кімнат в закладах освіти з інклюзивним навчанням та оснащення їх сучасним інтерактивним і розвивальним обладнанням.

Створити умови для організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, професійно-технічної освіти.

Сприяти підвищенню професійного рівня фахівців, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.

Соціально-правовий захист дітей

Завдання:

Розширити функції регіональних центрів безоплатної правової допомоги з питань захисту прав дитини.

Розробити організаційні механізми та  забезпечити роботу мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги.

Організувати широкомасштабнуінформаційно-просвітницьку кампанію з метою ознайомлення із законодавчими змінами, спрямованими на захист прав дітей; розробити та розповсюдити в закладах освіти та установах інформаційні друковані та електронні матеріали (зокрема, буклети, бюлетні, брошури) правової тематики; розмістити зовнішню соціальну рекламу (плакати, бігборди, сітілайти) на вулицях, у громадському транспорті, громадських місцях.

Залучити неповнолітніх, які перебувають на різних видах профілактичного обліку, до відвідування безкоштовних гуртків, студій у закладах культури, дозвілля і спорту.

Розробити за впровадити модель підвищення правової культури населення.

Розширити напрями діяльності служб у справах сім’ї, дітей та молоді, соціальних служб з питань реалізації прав дітей та надання соціальних послуг сім’ям з дітьми.  

 • Формування  безпечного інформаційного простору

Завдання:

Поширювати в регіональному інформаційному просторі контент, який спрямований на збереження і захист загальнолюдських цінностей, інтелектуальний, духовний і культурний розвиток дітей та молоді.

Розміщувати в регіональних засобах масової інформації соціальну рекламу, спрямовану на формування у дітей та молоді навичок здорового способу життя, активізацію рухової активності, профілактику правопорушень, булінгу та інших негативних соціальних проявів серед дітей, а також пізнавальних програм для дітей та молоді.

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на профілактику суїцидальної поведінки неповнолітніх, інформування про діяльність служб підтримки, термінової психологічної та соціально-правової  допомоги.

Розробити правила безпечної поведінки дитини в інтернет-просторі та заходи з  профілактики медіазалежності,  кібербулінгу.

 • Охорона здоровя та формування мотивації до здорового способу життя

Завдання:

Забезпечити рівний доступ кожної дитини до якісних медичних послуг, профілактику захворюваності, формування потреби дітей у здоровому способі життя.

Забезпечити кожній дитині доступ до занять фізичною культурою, спортом, туризмом тощо.

Створювати інфраструктуру сучасних спортивних споруд в кожній громаді, районі та місті.

Розробити та облаштувати безпечні маршрути для пішохідного, велосипедного, водного туризму.

Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей всіх пільгових категорій, сприяти розвитку державно-приватного партнерства у цій сфері;

Зміцнювати матеріально-технічну та спортивну бази закладів освіти, закладів відпочинку та оздоровлення для дітей та молоді шляхом  залучення всіх не заборонених законодавством джерел фінансування.

 • Мотивація дітей та молоді до усвідомленого вибору професії

Завдання:

Ужити заходів для підвищення ефективності взаємодії між суб`єктами профорієнтаційного процесу (заклади освіти, установи, організацій, підприємства, фонди, служби, центри, бізнес-структури).

Оновити систему професійної орієнтації дітей та молоді, запровадивши інноваційні профорієнтаційні послуги з урахуванням принципу гендерної рівності

Створити та забезпечити постійне оновлення на офіційних веб-сайтах електронних баз даних профорієнтаційного спрямування (перелік центрів зайнятості, перелік центрів кар’єри, перелік молодіжних центрів, перелік закладів професійної (професійно-технічної),  вищої освіти  та професій, спеціальностей, які можна в них здобути).

Надавати адресні профорієнтаційні послуги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з інвалідністю, у тому числі тим, що навчаються в інтернатних закладах,  з урахуванням їхніх нахилів, здібностей та  можливостей.

Створити у  закладах освіти Центри кар’єри, коворкінг-центри, лабораторії професій майбутнього.

Підвищити рівень мобільності та доступності профорієнтаційних послуг: оновити технології професійної орієнтації здобувачів освіти, запровадити  дистанційну форму профорієнтаційної роботи.

Розробити організаційно-педагогічні механізми функціонування Університету майбутнього вчителя.

Створити регіональну модель підтримки учнівських та студентських стартапів.

 • Створення умов для реалізації конституційних прав та обовязків дітей

Завдання:

Підтримувати ініціативи дітей та молоді щодо реалізації соціально значущих проектів, участі у суспільному житті та прийнятті рішень на регіональному рівні

Розвивати дитячий лідерський рух та учнівське самоврядування, забезпечувати підтримку просвітницьких заходів органів учнівського самоврядування і дитячих громадських організацій (творчих проектів, форумів, конкурсів,  фестивалів), волонтерства, залучати лідерів учнівського самоврядування до формування соціальної та освітньої політики району (міста, ОТГ).

Створювати умови для отримання практичних навичок врядування і управління в дітей та молоді шляхом їх залучення до прийняття рішень на місцевому рівні.

Формувати у дітей здатність захищати свої права.

Формувати освітнє середовище на засадах поваги до прав дитини, толерантності, відповідальності за власні та колективні рішення.

Розвиток та підтримка  обдарованих дітей та молоді

Завдання:

Визначити пріоритетні напрями розвитку позашкільної освіти в умовах децентралізації, формування її інфраструктури.

Розробити організаційний механізм створення багатофункціональних освітніх центрів як інноваційної моделінової української школидля дітей сільської місцевості в об’єднаних територіальних громадах.

Розробити та запровадити цілісну систему виявлення та психолого-педагогічного супроводження обдарованої учнівської молоді, створення оптимальних умов для її розвитку, соціалізації і подальшого професійного зростання.

Розширити мережу гуртків, творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму, наукових товариств учнів, секцій Малої академії наук у закладах загальної середньої та позашкільної освіти.

Сприяти розвитку сучасних напрямів освітньої діяльності обдарованих дітей (LEGO-конструювання, мехатроніка, робототехніка, IT-технології).

Забезпечити підтримку та розвиток STEM-освіти; створення та ефективне функціонування STEM-лабораторій (центрів) як осередків поглибленої наукової та науково-технічної підготовки обдарованих учнів.

Упроваджувати механізми морального та матеріального стимулювання обдарованих і талановитих дітей.