Наша команда

Начальник відділу освіти

Кравченко Оксана Павлівна

начальник відділу освіти
 Дні прийому:
вівторок 09:00-12:00, п’ятниця 08:00-12:00
тел.: (04563) 5-39-84 
 • здійснює реалізацію державної національної політики в галузі освіти району;
 • визначає стратегію, цілі та завдання в системі освіти, молоді та спорту, розробляє та впроваджує програми розвитку освіти та спорту, молодіжної політики в районі, контролює їх виконання;
 • здійснює керівництво діяльністю відділу освіти, забезпечує виконання покладених на відділ функцій, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за реалізацію завдань у галузі освіти;
 • аналізує стан освіти в районі, організовує інформування населення про стан та перспективи розвитку системи освіти району;
 • узгоджує роботу відділу із департаментом освіти, науки та молоді, управлінням з фізичної культури і спорту Київської облдержадміністрації, райдержадміністрацією, місцевими органами, представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;
 • здійснює контроль за діяльністю дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів району;
 • сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів району;
 • контролює здійснення державної атестації та ліцензування закладів освіти;
 • прогнозує та забезпечує розвиток (модернізацію) мережі закладів освіти району;
 • забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх закладах району рідною мовою чи вивчати рідну мову, впроваджує в практику програми відродження і розвитку національної культури, традицій українського народу;
 • сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;
 • погоджує проекти будівництва навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює введення в дію нових приміщень, використання на їх будівництво капітальних вкладень та залучених коштів, комплектування їх меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;
 • прогнозує потребу району в педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;
 • затверджує штатні розписи загальноосвітніх навчальних та позашкільних закладів району та проводить їх комплектування педагогічними працівниками, у тому числі керівними кадрами;
 • затверджує навчальні плани загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;
 • затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, фондами тощо;
 • забезпечує керівництво роботою щодо підготовки резерву керівних кадрів навчальних закладів району, апарату відділу освіти, молоді та спорту та структурних підрозділів;
 • сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, уживає заходи щодо соціального захисту, охорони життя, здоров′я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу;
 • розглядає та вносить департаменту освіти, науки і молоді Київської облдержадміністрації в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти державними нагородами, запроваджує інші форми морального та матеріального стимулювання їхньої праці;
 • розробляє та вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів, які перебувають у комунальній власності, аналізує та контролює їх використання;
 • контролює створення в загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов′язкового навчання, залучення коштів підприємств, установ, організацій та інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;
 • забезпечує створення в районі розгалуженої служби психолого-педагогічного патронажу;
 • уживає заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, запобігання серед них дитячої бездоглядності й правопорушень;
 • здійснює керівництво і контроль за організацією роботи з охорони праці в навчальних закладах району, за створенням у них безпечних умов навчання і праці для учасників навчально-виховного процесу;
 • сприяє проведенню дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах району;
 • керує колегією відділу освіти, районною атестаційною комісією, районними педагогічними конференціями, нарадами, семінарами керівників закладів освіти району;
 • призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу освіти, молоді та спорту його структурних підрозділів, керівників та педагогічних працівників закладів освіти (у т.ч. позашкільної) комунальної форми власності;
 • заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, молоді та спорту та його структурних підрозділів, керівників та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;
 • видає у межах компетенції відділу освіти, молоді і спорту накази, розпорядження організовує і контролює їх виконання;
 • здійснює контроль за роботою відділу та навчальних закладів із розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, уживає заходів щодо усунення причин, що їх викликають;
 • забезпечує дотримання регламенту роботи відділу освіти, молоді та спорту, навчальних та позашкільних закладів.

Інспекторський підрозділ

Бабенко Вікторія Василівна

спеціаліст відділу освіти
Дні прийому: вівторок, четвер
тел.: (04563) 5-29-31
 • разом з Центральною районною лікарнею і районною санітарно-епідеміологічною станцією організовує безоплатне медичне обслуговування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у навчальних закладах;
 • здійснює оперативний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;
 • здійснює контроль за організацією харчування в закладах освіти, організовує взаємодію з громадськими, приватними та державними підприємствами та організаціями з цього питання;
 • організовує та координує роботу навчальних закладів з підготовки бази даних про випускників для виготовлення документів про освіту. Формує банк даних по району та складає замовлення на одержання бланків документів про освіту, веде облік видачі бланків документів про освіту, Похвальних листів і грамот, Золотих і Срібних медалей перевіряє правильність їх оформлення;
 • готує заявки на завдання до державної підсумкової атестації, забезпечує ними навчальні заклади, перевіряє документацію навчальних закладів щодо визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями, та отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очно-заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, проходження державної підсумкової атестації екстерном;
 • забезпечує контроль за індивідуальним навчанням у системі загальної середньої освіти;
 • готує необхідні матеріали для засідань колегії відділу, забезпечує присутність членів колегії, керівних, педагогічних працівників на засіданнях, виконує обов′язки секретаря колегії;
 • здійснює інспекторський нагляд за організацією навчально-виховного процесу та дотриманням нормативно-правових актів у Глушківському НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок», Озернянській ЗОШ І-ІІ ступенів № 1, Олійниковослобідському НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок», Сидорівському НВО «ЗОШ І ступеня дитячий садок», Скребишівській ЗОШ І-ІІ ступенів, Фастівському НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок», Черкаському НВО «ЗОШ І ступеня – дитячий садок», Чупирянському НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок», Маловільшанському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Маловільшанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, Малоантонівському НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Поправському НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Фурсівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Яблунівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», районному будинку дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацькій спортивній школі;
 • організовує роботу експертних комісій у загальноосвітніх школах, які за нею закріплені, для вивчення і контролю роботи з основних напрямків освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти під час атестації та інспектування, здійснює необхідні заходи для об’єктивної оцінки стану навчання і виховання учнів. На підставі результатів інспектування й атестації оформляє відповідні документи (акти, довідки), у яких дає оцінку діяльності навчальних закладів, вносить пропозиції і рекомендації спрямовані на поліпшення діяльності навчальних закладів, підвищення рівня навчально-виховного процесу;
 • узагальнює дані про працевлаштування та одержання подальшої освіти випускниками 9, 11 класів;
 • вивчає та узагальнює матеріали, звітну документацію, готує проекти розпорядчих документів по відділу освіти, молоді та спорту з питань, що координує;
 • веде особистий прийом громадян, розглядає їх заяви, пропозиції та скарги щодо роботи загальноосвітніх навчальних закладів;
 • виконує інші обов’язки та повноваження в межах своєї компетенції за дорученням начальника відділу.

Бургела Ярослава Володимирівна

головний спеціаліст відділу освіти
Дні прийому: вівторок, четвер
тел.: (04563) 5-29-31
 • забезпечує контроль за виконанням працівниками відділу та навчальних закладів району законодавчих, нормативних та інструктивних документів з питань освіти;
 • контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • забезпечує своєчасну підготовку встановленої статистичної звітності;
 • організовує закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов′язкового обслуговування дітей шкільного віку та контролює виконання Інструкції з ведення обліку дітей підліткового та шкільного віку;
 • аналізує роботу закладів освіти та здійснює контроль за їх діяльністю щодо повного охоплення навчанням всіх дітей шкільного віку;
 • здійснює контроль за веденням діловодства у відділі, збереження документів відповідно до чинного законодавства;
 • у межах наданих повноважень бере участь у розробці проектів нормативно-правових документів, окремих положень комплексних районних програм, заходів із питань, що належать до компетенції відділу. Готує проекти рішень за напрямками діяльності, аналізує стан і тенденції розвитку освіти, спорту, молодіжної політики вносить пропозиції щодо усунення негативних і закріплення позитивних тенденцій;
 • відповідає за зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, погодження проектів нормативно-правових актів в установленому порядку;
 • здійснює контроль за якістю надання освітніх послуг та рівнем навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • здійснює контроль за розробкою та реалізацією робочих навчальних планів, програмно-методичним забезпеченням їх варіативної частини;
 • здійснює розробку планової мережі закладів загальної середньої освіти, класів учнів, груп продовженого дня;
 • вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;
 • готує проекти перспективного річного та поточного планування роботи відділу освіти, молоді та спорту, державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів району, забезпечує їх виконання;
 • організовує роботу з підготовки питань до розгляду на колегії відділу освіти молоді та спорту, забезпечує виконання її рішень, організовує підготовку нарад з керівниками навчальних закладів;
 • організовує підготовку, контролює проведення та інформаційно-методичне забезпечення державної підсумкової атестації в закладах освіти, організовує контроль за оформленням документів із даного питання, узагальнює результати державної підсумкової атестації;
 • організовує проведення співбесід із керівниками навчальних закладів з питань управлінської діяльності;
 • здійснює контроль за дотриманням навчальними закладами нормативних вимог щодо ведення внутрішкільної документації;
 • організовує і контролює підготовку закладів освіти до навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, організовує взаємодію з державними, комунальними, приватними організаціями та підприємствами з цих питань;
 • здійснює інспектування навчально-виховного процесу та дотримання чинного законодавства з питань освіти в Узинській ЗОШ І-ІІ ступенів № 5, Іванівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Макіївському НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Розаліївському НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Тарасівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Узинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, Узинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, НВК «Узинська гімназія»;
 • організовує роботу експертних комісій у загальноосвітніх навчальних закладах, які за нею закріплені, для вивчення і контролю роботи з основних напрямків освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти під час атестації та інспектування, здійснює необхідні заходи для об’єктивної оцінки стану навчання і виховання учнів. На підставі результатів інспектування й атестації оформлює відповідні документи (акти, довідки) у яких дає оцінку діяльності навчальних закладів та вносить пропозиції і рекомендації спрямовані на поліпшення діяльності навчальних закладів, підвищення якості навчально-виховного процесу;
 • узагальнює матеріали у межах своєї компетенції, готує проекти розпорядчих документів по відділу;
 • узагальнює результати контролю за станом виконання навчальних планів і програм інваріантної та варіативної складової;
 • веде особистий прийом громадян, розглядає їх заяви, пропозиції та скарги щодо роботи навчально-виховних і позашкільних закладів;
 • виконує обов′язки начальника відділу освіти, молоді та спорту на час його відсутності.
 • виконує інші обов’язки та повноваження (у межах своєї компетенції) за дорученням начальника відділу освіти;
 • організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з напрямків діяльності відділу освіти, молоді і спорту, а також готує за результатами їх аналізу проекти відповідних документів з питань, що належать до його компетенції.

Централізована бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту

Веремієнко Людмила Іванівна

Веремієнко Людмила Іванівна

головний бухгалтер

Дні прийому: середа 08:00-13:00
тел.: (04563) 5-32-29

Теченко Ольга Анатоліївна

Теченко Ольга Анатоліївна

заступник головного бухгалтера

тел.: (04563) 5-16-10

Залізняк Лідія Володимирівна

Залізняк Лідія Володимирівна

головний економіст, голова тендерного комітету

тел.: (04563) 5-31-79

Будова Галина Яківна

Будова Галина Яківна

керівник зарплатної групи

тел.: (04563) 5-31-79